ساختمان پلاســکو 1341 - 1395 ساختمان پلاسکو
هیچ فیلمی ارزش به خطر انداختن جان انسان ها را نداشت !
حادثه اتفاق افتاد
ساختمان پلاسکو فرو ریخت و نیاز آتش نشان ها به نیرو های کمکی چند برابر شد
تماشای حادثه مانع از رسیدن به موقع افراد امدادی و آتش نشان ها به حادثه شد
همدردی میکنیم
من هم با آتش نشان های قهرمان و مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو همدردی می کنم
 • mgh mgh
 • احسان صفری احسان صفری
 • رضا رمضانی رضا رمضانی
 • Softp30.com Softp30.com
 • Shila Shila
 • داود علیزاده داود علیزاده
 • پازوکی پازوکی
 • ma ba to hastim ma ba to hastim
 • علی کامسیر علی کامسیر
 • آتش نشان آتش نشان
 • پروین پروین
 • محمد رضا محمد رضا
 • مهیار خوانی مهیار خوانی
 • بهروز بهروز
 • reza jooon reza jooon
 • صبحان علی بیگ صبحان علی بیگ
 • شیدا شیدا
 • آتوسا آتوسا
 • jojo jojo
 • آرشیدا آرشیدا
 • حسن حسن
 • پدرام پدرام
 • تيمور تيمور
 • mohsen mohsen
 • sara farahani sara farahani
 • رويا جهان بين رويا جهان بين
 • سيد سيد
 • firefighters firefighters
 • فريبا فريبا
 • بهار بهار